Urban Research Institute
Home Studies Urban Research Institute Vlerësimi i mangësive në zbatimin e strategjisë dhe planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve të ngurta urbane