Urban Research Institute
Kreu Qeverisja e Mire Urban Research Institute Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet “Teknikës me Vëzhgues të Trajnuar”