Clean up Albania!”

During the project implementation period, March – May 2018, URI has been engaged in drafting working plans and activity calendars for Shkodra, Lezha and Puka

Read More »

Ta pastrojmë Shqipërinë!

Përgjatë periudhës së zbatimit të projektit, mars – maj 2018, IKU është angazhuar në hartimin e planeve të punës si dhe kalendarëve të aktiviteteve për

Read More »

Participatory Urban Planning

Urban Research Institute is contracted by the United States of America Embassy in Albania,for the implementation of the “Participatory Urban Planning” project. After the selection

Read More »

Market Assessment

The project for the Agricultural Services is financed from the World Bank and so far it’s in the half of its six years implementation period.

Read More »