Vlerësimi i Projekteve të Infrastrukturës dhe Auditimit të Proçedurave të Fondit Shqiptar të Zhvillimit për Zbatimin e Programit të Punës me Komunitetin nën financimin e Bankës Botërore – I

Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte realizimi i auditimit të prokurimeve, teknik dhe i procedurave të Projektit të Punës me Komunitetin, duke i kushtuar vëmendje të veçantë proçesit të pjesëmarrjes dhe përfitimit të komunitetit. Vlerësimi u bë nëpermjet kombinimit të metodave të ndryshme, të cilat mundësuan grumbullimin e gji the informacionit të nevojshem duke anashkaluar ndikimin e interesave politike apo personale.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts