Përmirësimi i kapacitetit institucional për reformat e marrëdhenieve fiskale ndërqeveritare në Shqipëri

Nëpermjet këtij projekti, Instituti i Kërkimeve Urbane synoi përmirësimin e sistemit financiar të qeverisjes lokale, autonomine fiskale dhe parashikimin e të ardhurave.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts