Nxitja e Transparencës Fiskale në Ballkan

Kjo inisiativë synonte të rrise nivelin e transparencës në buxhetimin publik në të dyja nivelet si në nivel kombetar ashtu edhe në nivel lokalë në Shqipëri, Serbi dhe Mali i Zi dhe Bosnje-Hercegovinë. Nëpermjet këtij projekti u synua bashkëpunimi me shoqerinë civile në nivel kombëtar dhe lokalë, për të identifikuar praktikat më të mira të transparencës fiskale, dhe monitorimin nga ana e shoqerisë civile.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts