Hartimi dhe Organizimi i Trajnimeve për Monitorimin dhe Vlerësimin me Pjesemarrje të Politikave Publike

Qëllimi i projektit ishte Hartimi i një Manuali Trajnimi për Monitorimin dhe Vleresimin me Pjesemarrje për Politikat Lokale dhe Rajonale të Zhvillimit të dokumentuara në SKZHES dhe SRZh dhe ofrimi i 5 trajnimeve për OJF për mjetet e monitorimit dhe vleresimit me pjesemarrje.

Kliko për më shumë informacion

Related Posts