Domethënës është fakti që, pavarësisht vështirësive të hasura nga dimensioni i projektit, “ArTVision. A live art Channel”, dhe numrit të lartë të partnerëve ndërkombëtarë, mirë menaxhimi nga URI i komponentëve të projektit dhe kontaktet e tyre të vazhdueshme me Autoritetet Mbikëqyrëse bënë të mundur arritjen e një niveli realizimi final në masën 98% për pjesën e Ministrisë së Kulturës, që përbën një histori suksesi për projekte me financime të ngjashme. 2016