IKU është një nga organizatat e para në Shqipëri me përvojë në mbështetjen e institucioneve qëndrore dhe vendore për një gamë të gjerë çështjesh të zhvillimit të qendrueshëm. Trajtimi i problematikave mjedisore dhe veçanërisht lidhur me menaxhimin  e mbetjeve ka ndihmuar në gjetjen e zgjidhjeve alternative dhe të qëndrueshme për komunitetet në bashki të ndryshme të vendit tonë.