Nëpërmjet projektit “Mbrojtja Mjedisore dhe Menaxhimi i Mbetjeve” IKU ndihmoi Bashkinë Kukës në stimulimin e zhvillimit që qëndrueshëm ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit me anë të promovimit dhe menaxhimit të mbetjve në rajon ndër-kufitar midis Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe fuqizoi bashkëpunimin dhe partneritetin ndërmjet qytetarëve, ndërmarrjeve dhe institucioneve për përgtitjen dhe zbatimin e projektit. 2016