Urban Research Institute
Home Blog Blog Mbështetja e Qendrës së Kompetencës së dldp-së në hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021 (PBA), Instrumentit të Planifikimit Financiar (FPT), Paketës Fiskale dhe Buxhetit Vjetor”