Instituti i Kërkimeve Urbane
“Suksesi Vjen me Përpjekje” – Sofokliu, Filozof
bins
Trajnime & Publikime
IKU ka një eksperiencë të gjerë në ngritjen e kapaciteteve të npunësve të qeverisë vendore dhe qendrore. Ekspertët e URI-it zhvillojnë trajnime lidhur me qeverisjen e mirë, decentralizimi, të drejtat e njeriut, mbrojtjen e mjedisit etj.
Plane
Një nga fushat kryesore që IKU punon është përgatitja e planeve të ndryshme në fushën e mbrojtjes së mjedisit, përfshirjen sociale dhe menaxhimin financiar.
Studime
Në lidhje me studimet dhe hulumtimet IKU punon në përgatitjen e studimeve të fizibilitetit, përmirësimin e infrastrukturës së menaxhimit të integruar të mbetjeve, vlerësimin e zbatimit të strategjive në kuadrin e integrimit në BE, etj.
Vite aktivitet
Bashki
Projekte aktuale
+
Projekte të përfunduara
Projekte në vazhdim
Evente
Referenca
Mihallaq Qirjo

IKU është një nga organizatat e para në Shqipëri me përvojë në mbështetjen e institucioneve qëndrore dhe vendore për një gamë të gjerë çështjesh të zhvillimit të qendrueshëm. Trajtimi i problematikave mjedisore dhe veçanërisht lidhur me menaxhimin  e mbetjeve ka ndihmuar në gjetjen e zgjidhjeve alternative dhe të qëndrueshme për komunitetet në bashki të ndryshme të vendit tonë.

Bledar ÇuçiMinistër për Çështjet Vendore

Në këto 10 vite kam pasur rastin të njoh punën e stafit, profesionist të dedikuar e me qëndrime të drejtpërdrejta, që janë dhe sot pjesëmarrës aktiv në procese të rëndësishme të vendit, siç është reforma administrative-territoriale dhe hartimi i Strategjisë së Decentralizimit. 2014

Viktor TushaKryetar Bashkia Lezhë

IKU si një bashkëpunëtor dhe konsulent produktiv, karakterizohet nga një profesionalizëm dhe korrektësi në përgatitjen dhe dorëzimin e produkteve përfundimtare. 2014

Mirela KumbaroMinistre e Kulturës

Domethënës është fakti që, pavarësisht vështirësive të hasura nga dimensioni i projektit, “ArTVision. A live art Channel”, dhe numrit të lartë të partnerëve ndërkombëtarë, mirë menaxhimi nga URI i komponentëve të projektit dhe kontaktet e tyre të vazhdueshme me Autoritetet Mbikëqyrëse bënë të mundur arritjen e një niveli realizimi final në masën 98% për pjesën e Ministrisë së Kulturës, që përbën një histori suksesi për projekte me financime të ngjashme. 2016

Foto Galeri